Urology

??????

Polaris? Ultra Ureteral Stent?

??? ?? ? ?? X? ?? ? ?? ??? ???? ?? ?? ? ???? ????? ??? ?? ?? ?? ??

?????????·???

UroMax Ultra? High Pressure Balloon Catheter

??, ?? ?? ???? ?? ? ??

???????????

Optiflex? Nitinol Stone Retrieval Basket

OptiFlex Nitinol Stone Retrieval Basket? ???? ?? ???? ?? ? ?? ???? ??, ????, ????? ?????.

?????????

Navigator? HD Ureteral Access Sheath Set

??? ??? ??? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ??, ??, ???? ??? ???? ???? ?????. ?? ?? ??? ?? ??? ????.

???????????

Escape? Nitinol Stone Retrieval Basket

???? ?? ??? ??? ??, ????, ???? ?? ????.

Top